svx@svx.cz
+421907 778 007
Po – Pá: 8:00 – 15:30
0
0,00 CZK

Napište co hledáte

Wolf swiss quality Montážní (PUR) pěna MAXX pistolová NÍZKOEXPANZNÍ - 10 ks MEGA PACK 850ml

NÍZKOEXPANZNÍ pistolová (PUR) pěna MAXX WOLF. Zobrazit více

Montážní (PUR) pěna MAXX pistolová NÍZKOEXPANZNÍ - 10 ks MEGA PACK 850ml
Montážní (PUR) pěna MAXX pistolová NÍZKOEXPANZNÍ - 10 ks MEGA PACK 850ml
Montážní (PUR) pěna MAXX pistolová NÍZKOEXPANZNÍ - 10 ks MEGA PACK 850ml
Montážní (PUR) pěna MAXX pistolová NÍZKOEXPANZNÍ - 10 ks MEGA PACK 850ml
Montážní (PUR) pěna MAXX pistolová NÍZKOEXPANZNÍ - 10 ks MEGA PACK 850ml
Montážní (PUR) pěna MAXX pistolová NÍZKOEXPANZNÍ - 10 ks MEGA PACK 850ml
Montážní (PUR) pěna MAXX pistolová NÍZKOEXPANZNÍ - 10 ks MEGA PACK 850ml
Montážní (PUR) pěna MAXX pistolová NÍZKOEXPANZNÍ - 10 ks MEGA PACK 850ml

Fotografie jsou ilustrační

Objem (ml)
850 ml
2 504,46 CZKSleva -30 %
1 743,61 CZK / ks
s DPH (21.00%)
1 441 CZK bez DPH
 • Nabídka pro větší množství

Záruka 24 měsíců Kód: wpu1103set EAN: 8586023853189

Montážní (PUR) pěna MAXX pistolová NÍZKOEXPANZNÍ - 10 ks MEGA PACK 850ml

1 743,61 CZK

Nízkoexpanzní pistolová (PUR) pěna MAXX - 850 ml - 10 ks MEGA PACK

PUR pěna MAXX B3 směs v aerosolové nádobě. Vytvrzená pěna je dobrou tepelnou a zvukovou izolací, má silné adhezní vlastnosti. V porovnání se standardní pěnou je výtěžnost o 20 litrů vyšší. Dobře přilne k většině stavebních materiálů s výjimkou teflonu, polyetylénu a silikonových povrchů. Vytvrzená pěna je citlivá na UV záření a přímé sluneční světlo.

 

 • Vydatnost - až 65 litrů.

CENA ZA 10 ks !

 

Při objednávce ZDARMA:

1 - čistič na pur pěny - 500ml

2 - pistole na pur pěny

3 - pracovní rukavice velikost 9

4 - univerzální ulamovací nožík

 

Použití:

 • Pěna se používá k instalaci dveří a oken, na izolaci a utěsnění trubek, výplň děr a mezer, fixaci příček, střešní krytiny a na tepelnou izolaci.
 • Teplota vzduchu během aplikace, -10 °C do + 30 °C, nejlepší výsledky při + 20 °C.
 • Teplota nádoby během použití + 5 °C do + 25 °C, nejlepší výsledky při + 20 °C.
 • Povrch před aplikací montážní pěny musí být čistý, zbavený prachu, zbytkových částic a mastnoty.
 • Nevytvrzená pěna může být odstraněna acetonem, vytvrzená pěna pouze mechanicky.
 • Vytvrzená pěna může být nabarvená.

Skladování:

 • Nádoby musí být skladovány ve svislé poloze.
 • Skladujte na chladném a suchém místě při teplotách + 5 °C do + 25 °C.
 • Aerosolové nádoby nesmějí být skladovány při teplotách nad + 50 °C a na přímém slunečním záření.

Bezpečnost:

 • Nádoba obsahuje difenylmethan 4,4-diisokyanáty.
 • Nebezpečné při vdechování.
 • Dráždí oči, pokožku a dýchací orgány.
 • Vdechnutí plynů může způsobit alergii.
 • Během práce nekuřte!
 • Zajistěte dostatečné větrání, v případě potřeby použijte ochranné prostředky.
 • Uchovávejte mimo dosah dětí.
 • V případě kontaktu s očima - vypláchněte důkladně vodou a vyhledejte lékařskou pomoc!

 

Nejzávažnější nepříznivé fyzikálně-chemické účinky:

 • Aerosolové dózy jsou pod stálým tlakem! Chraňte je před přímým slunečním zářením a nevystavujte teplotám nad 50 °C. V kontaktu se vzduchem může dojít k tvorbě výbušných směsí.

Nejzávažnější nepříznivé účinky na lidské zdraví:

 • Zdraví škodlivý při vdechování. Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. Způsobuje vážné podráždění očí. Může způsobit podráždění dýchacích cest. Dráždí kůži. Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Podezření na vyvolání rakoviny. Může poškodit kojence prostřednictvím mateřského mléka.
 • Osoby s přecitlivělostí dýchacích cest (např. astma, chronická bronchitida) nesmí přijít do kontaktu s produktem. Symptomy se mohou při přeexponování projevit u dýchacích cest i ještě po několika hodinách. Prach, páry a aerosoly ohrožují hlavně dýchací cesty.

Nejzávažnější nepříznivé účinky na životní prostředí:

 • Může vyvolat dlouhodobé škodlivé účinky pro vodní organismy.

Popis první pomoci:

 • Projeví-li se zdravotní problémy nebo v případě pochybností uvědomte lékaře a poskytněte mu informace z tohoto bezpečnostního listu. Při bezvědomí umístěte postiženého do stabilizované polohy na boku s mírně zakloněnou hlavou.
 • V případě nadýchání: přerušte expozici, postiženého přemístěte ze zamořeného prostředí na vzduch, zajistěte tělesný a duševní klid. Nenechte postiženého nachladit. Pokud má dýchací potíže, vyhledejte lékařskou pomoc.
 • V případě zasažení očí: odstraňte kontaktní čočky, pokud je postižený používá. Okamžitě vyplachujte čistou (pokud možno vláhou) tekoucí vodou minimálně po dobu 15 minut při široce otevřených víčkách, zejména oblasti pod víčky; konzultujte s lékařem, zvláště pokud přetrvává bolest, nebo zarudnutí očí.
 • V případě zasažení kůže: postiženému svlékněte kontaminovaný oděv, postižené místo omyjte velkým množstvím vody a mýdlem a dobře opláchněte. Při známkách silného podráždění (zarudnutí pokožky) nebo jsou-li známky poškození pokožky, vyhledejte lékaře.
 • V případě požití: nepředpokládá se. Jedná se o aerosolový rozprašovač. Postiženého uklidněte a umístěte v teple. Bezodkladně vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte etiketu (štítek) výrobku nebo tento bezpečnostní list. Nejdůležitější příznaky a účinky, akutní i opožděné. Při inhalaci může dojít u citlivých jedinců k dráždění sliznic dýchacích cest. Místní může dráždit kůži (zarudnutí, svědění). Kůži odmašťuje a vysušuje. Místní může dráždit oční spojivky (zarudnutí, pálení v očích, slzení) Může vyvolat podráždění zažívacího traktu doprovázené bolestmi břicha a nevolností; může se objevit i zvracení a průjem.
 • Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření - při obvyklém použití směsi není okamžitá lékařská pomoc nutná. Požaduje se pouze v případě, že se dostaví příznaky určitého stupně.

Vhodná hasiva:

 • Oxid uhličitý (CO2), víceúčelové prášky, písek, zemina

Výstražné slovo: Nebezpečné !

 

Ghs011002aGhs011008aGhs011007a

 

Technické parametry

 • Objem (ml)
  850 ml
 • Typ látky
  PU Pěna
 • Variant
  850 ml - 10 ks

Poprvé na svx.cz? Zaregistrujte se a máte přehled o aktuálních novinkách a akcích.

Sledujte náš YouTube kanál

Přejít na SVX kanál