svx@svx.cz
+421907 778 007
Po – Pá: 8:00 – 15:30
0
0,00 CZK

Napište co hledáte

Wolf swiss quality Montážní (PUR) pěna pistolová NÍZKOEXPANZNÍ 10ks MEGA PACK 750ml

NÍZKOEXPANZNÍ Profesionální pistolová montážní (PUR) pěna WOLF. Zobrazit více

Montážní (PUR) pěna pistolová NÍZKOEXPANZNÍ 10ks MEGA PACK 750ml
Montážní (PUR) pěna pistolová NÍZKOEXPANZNÍ 10ks MEGA PACK 750ml
Montážní (PUR) pěna pistolová NÍZKOEXPANZNÍ 10ks MEGA PACK 750ml
Montážní (PUR) pěna pistolová NÍZKOEXPANZNÍ 10ks MEGA PACK 750ml
Montážní (PUR) pěna pistolová NÍZKOEXPANZNÍ 10ks MEGA PACK 750ml
Montážní (PUR) pěna pistolová NÍZKOEXPANZNÍ 10ks MEGA PACK 750ml
Montážní (PUR) pěna pistolová NÍZKOEXPANZNÍ 10ks MEGA PACK 750ml
Montážní (PUR) pěna pistolová NÍZKOEXPANZNÍ 10ks MEGA PACK 750ml

Fotografie jsou ilustrační

Objem
750ml
2 203,29 CZKSleva -34 %
1 458,29 CZK / ks
s DPH (21.00%)
1 205,20 CZK bez DPH
 • Nabídka pro větší množství

Záruka 24 měsíců Kód: WPU1102set10 EAN: 8586023853240

Montážní (PUR) pěna pistolová NÍZKOEXPANZNÍ 10ks MEGA PACK 750ml

1 458,29 CZK

Montážní (PUR) pěna - nízkoexpanzní, pistolová - 750ml - 10 ks MEGA PACK

Nízká expanze zamezuje rozpínání vyplněných materiálů. Rychlé tuhnutí pěny zajišťuje efektivitu práce. Má využití v letních i zimních měsících.

 

 • Vydatnost: 40 až 45 litrů.

CENA ZA 10 ks !

 

Při objednávce ZDARMA:

1 - čistič na pur pěny - 500ml

2 - pistole na pur pěny

3 - pracovní rukavice velikost 9

4 - univerzální ulamovací nožík

 

Použití:

 • Pěna se používá k instalaci dveří a oken, na izolaci a utěsnění trubek, výplň děr a mezer, fixaci příček, střešní krytiny a na tepelnou izolaci.
 • Vytvrzená pěna je dobrou tepelnou a zvukovou izolací, má silné adhezní vlastnosti.
 • Dobře přilne k většině stavebních materiálů s výjimkou teflonu, polyetylénu a silikonových povrchů.
 • Vytvrzená pěna je citlivá na UV záření a přímé sluneční záření.

Aplikační podmínky:

 • Teplota vzduchu během aplikace, -10 °C do + 30 °C, nejlepší výsledky při + 20 °C.
 • Teplota nádoby během použití + 5 °C do + 25 °C, nejlepší výsledky při + 20 °C.
 • Povrch před aplikací montážní pěny musí být čistý, zbavený prachu, zbytkových částic a mastnoty.
 • Nevytvrzená pěna může být odstraněna acetonem, vytvrzená pěna pouze mechanicky.
 • Vytvrzená pěna může být nabarvená.

Bezpečnost:

 • Nádoba obsahuje difenylmethan 4,4-diisokyanáty - nebezpečné při vdechování.
 • Dráždí oči, pokožku a dýchací orgány.
 • Vdechnutí plynů může způsobit alergii.
 • Během práce nekuřte!
 • Zajistěte dostatečné větrání, v případě potřeby použijte ochranné prostředky.
 • Uchovávejte mimo dosah dětí.
 • V případě kontaktu s očima - vypláchněte důkladně vodou a vyhledejte lékařskou pomoc!

Nejzávažnější nepříznivé fyzikálně-chemické účinky:

 • Aerosolové dózy jsou pod stálým tlakem! Chraňte je před přímým slunečním zářením a nevystavujte teplotám nad 50 °C. V kontaktu se vzduchem může dojít k tvorbě výbušných směsí.

Nejzávažnější nepříznivé účinky na lidské zdraví:

 • Zdraví škodlivý při vdechování. Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. Způsobuje vážné podráždění očí. Může způsobit podráždění dýchacích cest. Dráždí kůži. Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Podezření na vyvolání rakoviny. Může poškodit kojence prostřednictvím mateřského mléka.
 • Osoby s přecitlivělostí dýchacích cest (např. astma, chronická bronchitida) nesmí přijít do kontaktu s produktem. Symptomy se mohou při přeexponování projevit u dýchacích cest i ještě po několika hodinách. Prach, páry a aerosoly ohrožují hlavně dýchací cesty.

Nejzávažnější nepříznivé účinky na životní prostředí:

 • Může vyvolat dlouhodobé škodlivé účinky pro vodní organismy.

Popis první pomoci:

 • Projeví-li se zdravotní problémy nebo v případě pochybností uvědomte lékaře a poskytněte mu informace z tohoto bezpečnostního listu. Při bezvědomí umístěte postiženého do stabilizované polohy na boku s mírně zakloněnou hlavou.
 • V případě nadýchání: přerušte expozici, postiženého přemístěte ze zamořeného prostředí na vzduch, zajistěte tělesný a duševní klid. Nenechte postiženého nachladit. Pokud má dýchací potíže, vyhledejte lékařskou pomoc.
 • V případě zasažení očí: odstraňte kontaktní čočky, pokud je postižený používá. Okamžitě vyplachujte čistou (pokud možno vláhou) tekoucí vodou minimálně po dobu 15 minut při široce otevřených víčkách, zejména oblasti pod víčky; konzultujte s lékařem, zvláště pokud přetrvává bolest, nebo zarudnutí očí.
 • V případě zasažení kůže: postiženému svlékněte kontaminovaný oděv, postižené místo omyjte velkým množstvím vody a mýdlem a dobře opláchněte. Při známkách silného podráždění (zarudnutí pokožky) nebo jsou-li známky poškození pokožky, vyhledejte lékaře.
 • V případě požití: nepředpokládá se. Jedná se o aerosolový rozprašovač. Postiženého uklidněte a umístěte v teple. Bezodkladně vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte etiketu (štítek) výrobku nebo tento bezpečnostní list. Nejdůležitější příznaky a účinky, akutní i opožděné. Při inhalaci může dojít u citlivých jedinců k dráždění sliznic dýchacích cest. Místní může dráždit kůži (zarudnutí, svědění). Kůži odmašťuje a vysušuje. Místní může dráždit oční spojivky (zarudnutí, pálení v očích, slzení) Může vyvolat podráždění zažívacího traktu doprovázené bolestmi břicha a nevolností; může se objevit i zvracení a průjem.
 • Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření - při obvyklém použití směsi není okamžitá lékařská pomoc nutná. Požaduje se pouze v případě, že se dostaví příznaky určitého stupně.

Vhodná hasiva:

 • Oxid uhličitý (CO2), víceúčelové prášky, písek, zemina

Výstražné slovo: Nebezpečné !

 

Ghs011002aGhs011008aGhs011007a

 

 

 

Technické parametry

 • Objem
  750ml
 • Typ látky
  PU Pěna
 • Variant
  750 ml - 10 ks

Poprvé na svx.cz? Zaregistrujte se a máte přehled o aktuálních novinkách a akcích.

Sledujte náš YouTube kanál

Přejít na SVX kanál