[email protected]
+421907 778 007
Po – Pá: 8:00 – 15:30
0
0,00 CZK

Napište co hledáte

Obchodní podmínky

Článek I

Úvodní ustanovení

1.1 Společnost SVX s.r.o., se sídlem Považská 2, 940 01 Nové Zámky, Slovenská republika, IČO: 45 615 993, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem Nitra, oddíl Sro, vložka č.: 27034/N (dále jen "Provozovatel") , je provozovatelem internetového obchodu svx.sk zaměřeného na prodej vázací techniky a železa a jiného sortimentu (dále jen "internetový obchod" a "zboží").

1.2 Provozovatele je možné kontaktovat poštou na adrese jeho sídla, e-mailem na adrese [email protected] nebo telefonicky na tel. č. 0907 704 912.

1.3 Zákazník je subjektem, který si má zájem objednat nebo si objedná u Provozovatele zboží (dále jen "zákazník" a společně s Provozovatelem jen "Smluvní strany").

1.4 Tyto Všeobecné obchodní podmínky Provozovatele (dále jen "VOP") se použijí na předsmluvní a smluvní vztahy mezi Provozovatelem a Zákazníkem, který projevil zájem nebo si objednal zboží u Provozovatele, pokud se Smluvní strany nedohodly jinak.

 

Článek II

Zboží - vlastnosti, popis a cena zboží

2.1 Vlastnosti, popis a cena jednotlivých výrobků, které Provozovatel prodává, jsou uvedeny v internetovém obchodě.

2.2 Cena nezahrnuje poštovné, balné a pojištění zásilky, které hradí Zákazník, a jejichž výši Provozovatel oznámí Zákazníkovi nejpozději před uzavřením smlouvy. S dodáním zboží do jiných zemí, než je země sídla Provozovatele, může být spojena povinnost zaplatit clo nebo jiné daně a poplatky; tyto poplatky hradí v celém rozsahu Zákazník

2.3 Zákazník bere na vědomí, že některé druhy sortimentu Provozovatel vyrobí na míru Zákazníka tím, že je upraví nebo přizpůsobí parametrům jeho objednávky, v důsledku čehož může být omezena možnost odstoupení od smlouvy.

 

Článek III

Objednávka zboží, dodací a platební podmínky

3.1 Objednat zboží si Zákazník může u Provozovatele prostřednictvím internetového obchodu. Při objednávce Zákazník uvede Provozovatelem požadované identifikační a kontaktní údaje. Zákazník si v rámci objednávky může vybrat z Provozovatelem zpřístupněných možností dodání / dopravy (zejména osobní odběr, kurýr, poštovní služby, služby zásilkových) a možností platby (zejména v hotovosti, kartou, bezhotovostním převodem, na dobírku). Zpřístupněny možnosti dodání / dopravy a možností platby mohou v konkrétních případech lišit, zejména v závislosti na druhu objednaného zboží, celkové ceny objednaného zboží, operativních a technických možností vyřizování objednávek.

3.2 Smlouva mezi Smluvními stranami se považuje za uzavřenou okamžikem, kdy objednávka Zákazníka dojde Provozovateli. Přijetí objednávky Provozovatel potvrdí bez zbytečného odkladu Zákazníkovi.

3.3 Po uzavření smlouvy odešle Provozovatel objednané zboží Zákazníkovi na jím uvedenou adresu ve lhůtě 15 dnů ode dne uzavření smlouvy, pokud je objednané zboží skladem a pokud není uvedeno v internetovém obchodě jinak. Zákazník bere na vědomí, že pokud od času, kdy si konkrétní zboží vloží do nákupního košíku v internetovém obchodě do času dojití jeho objednávky Provozovateli přijde k objednání totožného tvaru jiným subjektům, může se dostupnost zboží na skladě změnit. Pokud objednané zboží není skladem, Provozovatel ho pro Zákazníka objedná u svého dodavatele tak, aby byl Zákazníkovi doručen v přiměřené lhůtě.

3.4 Provozovatel má právo před odesláním zboží podle bodu 3.3 tohoto článku jednostranně zrušit přijatou objednávku Zákazníka, pokud ji z jakéhokoli důvodu není schopen vyřídit; uzavřená smlouva se považuje v tomto případě za zrušenou od počátku tak, jako kdyby k jejímu uzavření nedošlo. Zrušení objednávky ze strany Provozovatele podle tohoto bodu není spojeno s žádnými sankcemi pro kteroukoli Smluvní stranu.

3.5 Zákazník se stane vlastníkem objednaného zboží až úplným zaplacením sjednané ceny za zboží (výhrada vlastnictví).

3.6 Nebezpečí nahodilé zkázy nebo zhoršení zboží přechází na Zákazníka okamžikem převzetí zboží.

3.7V případě, že se Zákazník, který nevystupuje v právním postavení spotřebitele, dostane do prodlení se zaplacením sjednané ceny, vznikne mu povinnost zaplatit úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení; při prodlení v trvání více než 30 dní je Provozovatel oprávněn od Zákazníka požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 25% z celkové ceny dodávky.

 

Článek IV

Odstoupení od smlouvy

4.1 Zákazník je oprávněn odstoupit od smlouvy i bez uvedení důvodu do 14 dnů ode dne převzetí zboží. Zákazník může odstoupit od smlouvy i před zahájením plynutí uvedené lhůty.

4.2 Zákazník není oprávněn odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je

4.2.1 prodej zboží zhotoveného podle zvláštních požadavků Zákazníka, zboží vyrobeného na míru nebo zboží určeného speciálně pro jednoho Zákazníka,

4.2.2 prodej zboží, které podléhá rychlému snížení jakosti nebo zkáze,

4.2.3 prodej zboží uzavřeného v ochranném obalu, který není vhodné vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů a jehož ochranný obal byl po dodání porušen,

4.2.4 prodej zboží, který může být vzhledem ke své povaze po dodání neoddělitelně smíchaný s jiným zbožím.

4.3 Zboží se považuje za převzaté Zákazníkem okamžikem, kdy Zákazník nebo jím určená třetí osoba s výjimkou dopravce, převezme všechny části objednaného zboží, nebo se zboží objednané Zákazníkem v jedné objednávce dodávají odděleně, okamžikem převzetí zboží, který byl dodán jako poslední nebo se dodává zboží sestávající z více dílů nebo kusů, okamžikem převzetí posledního dílu nebo posledního kusu.

4.4 Zákazník může uplatnit právo na odstoupení od smlouvy u Provozovatele v listinné podobě (poštou) nebo e-mailem. Zákazník může použít formulář pro odstoupení od smlouvy, který mu byl doručen spolu se zbožím.

4.5 Lhůta pro odstoupení od smlouvy se považuje za zachovanou, pokud oznámení o odstoupení od smlouvy bylo odesláno Provozovateli nejpozději v poslední den lhůty pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy. Důkazní břemeno o uplatnění práva na odstoupení od smlouvy nese Zákazník.

4.6 Provozovatel je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne doručení oznámení o odstoupení od smlouvy, vrátit Zákazníkovi všechny platby, které od něj přijal na základě smlouvy nebo v souvislosti s ní, včetně nákladů na dopravu, dodání a poštovné a jiných nákladů a poplatků. Provozovatel však není povinen uhradit Zákazníkovi dodatečné náklady (např. Clo, skladné), pokud si Zákazník výslovně zvolil jiný způsob doručení, jak je nejlevnější běžný způsob doručení nabízen Provozovatelem. Dodatečnými náklady se rozumí rozdíl mezi náklady na doručení, které si zvolil Zákazník, a náklady na nejlevnější běžný způsob doručení nabízen Provozovatelem. Provozovatel je povinen vrátit Zákazníkovi platby podle tohoto bodu stejným způsobem, jaký použil Zákazník při své platbě, jestliže se Zákazníkem nedohodnou jinak a pokud v souvislosti s tím Zákazníkovi nebudou účtovány žádné další poplatky.

4.7 Provozovatel není povinen vrátit Zákazníkovi platby podle bodu 4.6 tohoto článku před tím, než mu je zboží doručeno nebo dokud Zákazník neprokáže zaslání zboží zpět Provozovateli, ledaže provozovatel navrhne, že si zboží vyzvedne osobně nebo prostřednictvím jím pověřené osoby.

4.8 Zákazník je povinen nejpozději do 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy zaslat zboží Provozovateli; lhůta se považuje za zachovanou, jestliže bylo zboží předáno k přepravě nejpozději v poslední den lhůty. Náklady na vrácení zboží Provozovateli nese Zákazník.

4.9 Zákazník odpovídá za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku takového zacházení se zbožím, které je nad rámec zacházení potřebného ke zjištění vlastností a funkčnosti zboží.

4.10Ustanovení tohoto článku se použijí pouze v případě, že Zákazník vystupuje v právním postavení spotřebitele a Provozovatel v právním postavení dodavatele.

 

Článek V

Odpovědnost za vady, reklamace a alternativní řešení sporů

5.1 Informace o odpovědnosti Provozovatele za vady zboží, jakož i o postupech uplatňování a vyřizování reklamací, stížností a podnětů Zákazníky a informace o možnosti a podmínkách řešení sporu prostřednictvím systému alternativního řešení sporů upravuje Reklamační řád, jehož aktuální znění je nedílnou součástí těchto VOP.

 

Článek VI

Závěrečná ustanovení

6.1 Aktuální znění těchto VOP, Reklamačního řádu, vzorového formuláře pro odstoupení od smlouvy, jakož i zásad ochrany osobních údajů naleznete na www.svx.sk.

6.2 Tyto VOP se stávají nedílnou součástí každé smlouvy uzavřené mezi smluvními stranami v souvislosti s objednávkou zboží.

6.3 Právní vztahy smluvních stran se řídí obecně závaznými právními předpisy České republiky. V případě vzniku jakéhokoli sporu mezi smluvními stranami budou na jeho projednání a rozhodnutí příslušné soudy České republiky.

6.4 Tyto VOP jsou platné od 01.04.2021.

Poprvé na svx.cz? Zaregistrujte se a máte přehled o aktuálních novinkách a akcích.

Sledujte náš YouTube kanál

Přejít na SVX kanál