[email protected]
+421907 778 007
Po – Pá: 8:00 – 15:30
0
0,00 CZK

Napište co hledáte

Reklamační řád

Článek I

Úvodní ustanovení

1.1 Společnost SVX s.r.o., se sídlem Považská 2, 940 01 Nové Zámky, Slovenská republika, IČO: 45 615 993, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem Nitra, oddíl Sro, vložka č.: 27034/N (dále jen "Provozovatel"), je provozovatelem internetového obchodu svx.sk zaměřeného na prodej vázací techniky a železa a jiného sortimentu (dále jen "internetový obchod" a "zboží").

1.2 Provozovatele je možné kontaktovat poštou na adrese jeho sídla, e-mailem na adrese [email protected] nebo telefonicky na tel. č. 0907 704 912.

1.3 Zákazník je subjektem, který si má zájem objednat nebo si objedná u Provozovatele zboží (dále jen "zákazník" a společně s Provozovatelem jen "Smluvní strany").

1.4 Tento Reklamační řád vztažený na prodej zboží (dále jen "Reklamační řád") je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek Provozovatele pro internetový obchod svx.sk, ve kterém Provozovatel nabízí k prodeji zboží (dále také jen "věc", nebo "výrobek").

1.5 Provozovatel pořizuje tento Reklamační řád, aby poskytl Zákazníkům, kteří si od něj objednali zboží, informace o podmínkách a postupech uplatňování a vyřizování reklamací, stížností a podnětů Zákazníky, o jejich právech souvisejících s odpovědností Provozovatele za vady.

1.6 Ustanovení tohoto Reklamačního řádu se použijí pouze v případě, že Zákazník vystupuje v právním postavení spotřebitele a Provozovatel v právním postavení dodavatele.

 

Článek II

Odpovědnost za vady a záruční doba

2.1 Provozovatel odpovídá za vady, které má prodaná věc při převzetí Zákazníkem.

2.2 Provozovatel odpovídá Zákazníkovi i za vady, které se vyskytnou po převzetí věci v záruční době (záruka). Záruční doba je 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet od převzetí věci Zákazníkem. Práva z odpovědnosti za vady věci, pro které platí záruční doba, zaniknou, když se neuplatní v záruční době.

 

Článek III

Práva z odpovědnosti za vady

3.1 Pokud jde o vadu, kterou lze odstranit, má Zákazník právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. Provozovatel je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Zákazník může namísto odstranění vady požadovat výměnu věci, nebo když se vada týká jen součásti věci, tak lze vyměnit součásti, pokud tím Provozovateli nevzniknou nepřiměřené náklady vzhledem na cenu zboží nebo závažnost vady. Provozovatel může vždy namísto odstranění vady vyměnit věc s vadami za věc bez vad, pokud to Zákazníkovi nezpůsobí závažné potíže.

3.2 Pokud jde o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla řádně fungovat jako věc bez vady, má Zákazník právo na výměnu věci nebo má právo od smlouvy odstoupit. Táž práva přísluší Zákazníkovi, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však Zákazník nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat. Pokud jde o jiné neodstranitelné vady, má Zákazník právo na přiměřenou slevu z ceny věci.

 

Článek IV

Postup při uplatňování odpovědnosti za vady (reklamace)

4.1 Reklamací se rozumí uplatnění odpovědnosti za vady výrobku. Zákazník má právo na uplatnění reklamace.

4.2 Reklamaci může Zákazník uplatnit u Provozovatele poštou na adrese sídla Provozovatele nebo e-mailem (kontaktní údaje jsou uvedeny v Článku I bod 1.2 tohoto Reklamačního řádu). Při uplatnění reklamace Zákazník

- uvede své jméno, příjmení a adresu, případně i kontaktní e-mail,

- uvede popis vady výrobku,

- uvede, jakým způsobem podle Článku III tohoto Reklamačního řádu požaduje vadu odstranit,

- předloží fotokopii (v případě uplatnění reklamace poštou) nebo scan (v případě uplatnění reklamace e-mailem) dokladu o koupi (např. faktura a potvrzení o zaplacení); v případě pochybností může Provozovatel požadovat předložení originálu dokladu o koupi na nahlédnutí,

- a zároveň doručí Provozovateli reklamované zboží.

4.3 Reklamace se považuje za uplatněnou až dnem, kdy budou Provozovateli sděleny všechny informace a doručené požadované podklady a reklamované zboží podle bodu 4.2 tohoto článku.

 

Článek V

Postup při vyřizování reklamace

5.1 Vyřízením reklamace se rozumí ukončení reklamačního řízení předáním opraveného výrobku, výměnou výrobku, vrácením kupní ceny výrobku, vyplacením přiměřené slevy z ceny výrobku, písemná výzva k převzetí plnění nebo její odůvodněné zamítnutí.

5.2 Pokud Zákazník uplatní reklamaci, Provozovatel na základě rozhodnutí Zákazníka, které z práv podle Článku III tohoto Reklamačního řádu uplatňuje, určí způsob vyřízení reklamace podle bodu 5.1 tohoto článku ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů ode dne uplatnění reklamace, v odůvodněných případech, zejména pokud se vyžaduje složité technické zhodnocení stavu výrobku, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po určení způsobu vyřízení reklamace se reklamace vyřídí ihned, v odůvodněných případech lze reklamaci vyřídit i později; vyřízení reklamace však nesmí trvat déle než 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po uplynutí lhůty pro vyřízení reklamace má Zákazník právo od smlouvy odstoupit nebo má právo na výměnu výrobku za nový výrobek.

5.3 Provozovatel je povinen při uplatnění reklamace vydat Zákazníkovi potvrzení. Pokud je reklamace uplatněna prostřednictvím prostředků dálkové komunikace, Provozovatel je povinen potvrzení o uplatnění reklamace doručit Zákazníkovi ihned; pokud není možné potvrzení doručit ihned, musí se doručit bez zbytečného odkladu, nejpozději však spolu s dokladem o vyřízení reklamace; potvrzení o uplatnění reklamace se nemusí doručovat, pokud Zákazník má možnost prokázat uplatnění reklamace jiným způsobem.

5.4 Pokud Zákazník reklamaci výrobku uplatnil během prvních 12 měsíců od koupě, může Provozovatel vyřídit reklamaci zamítnutím pouze na základě odborného posouzení; bez ohledu na výsledek odborného posouzení nelze od Zákazníka vyžadovat úhradu nákladů na odborné posouzení ani jiné náklady spojené s odborným posouzením. Provozovatel je povinen poskytnout Zákazníkovi kopii odborného posouzení odůvodňujícího zamítnutí reklamace nejpozději do 14 dnů ode dne vyřízení reklamace. Tím není dotčena povinnost Provozovatele podle bodu 5.6 tohoto článku.

5.5 Pokud Zákazník reklamaci výrobku uplatnil po 12 měsících od koupě a Provozovatel ji zamítl, osoba, která reklamaci vybavila, je povinna v dokladu o vyřízení reklamace uvést, komu může Zákazník zaslat výrobek na odborné posouzení. Pokud je výrobek zaslán na odborné posouzení určené osobě, náklady odborného posouzení, jakož i všechny ostatní s tím související účelně vynaložené náklady nese Provozovatel bez ohledu na výsledek odborného posouzení. Pokud Zákazník odborným posouzením prokáže zodpovědnost Provozovatele za vadu, může reklamaci uplatnit znovu; během provádění odborného posouzení záruční doba neběží. Provozovatel je povinen Zákazníkovi uhradit do 14 dnů ode dne znovu uplatnění reklamace veškeré náklady vynaložené na odborné posouzení, jakož i všechny s tím související účelně vynaložené náklady. Znovu uplatněnou reklamaci nelze zamítnout.

5.6 Provozovatel je povinen o vyřízení reklamace vydat písemný doklad nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace.

5.7 Vyřízením reklamace není dotčeno právo Zákazníka na náhradu škody podle zvláštního předpisu.

5.8 Jiné stížnosti a podněty Zákazníků, na jejichž uplatnění má Zákazník právo podle obecně závazných právních předpisů, vyřizuje Provozovatel zákonným způsobem. Stížnosti a podněty Zákazníků lze podat Provozovateli stejným způsobem jako uplatnit reklamaci podle tohoto Reklamačního řádu.

 

Článek VI

Alternativní řešení sporů

6.1 Zákazník má právo obrátit se na Provozovatele se žádostí o nápravu, pokud není spokojen se způsobem, kterým Provozovatel vyřídil jeho reklamaci nebo pokud se domnívá, že Provozovatel porušil jeho práva.

6.2 Zákazník má právo podat návrh na zahájení alternativního řešení sporu subjektu alternativního řešení sporů, pokud Provozovatel na žádost podle bodu 6.1 tohoto článku odpověděl zamítavě nebo na ni neodpověděl do 30 dnů ode dne jejího odeslání.

6.3 Návrh na zahájení alternativního řešení sporu může Zákazník podat prostřednictvím platformy alternativního řešení sporů dostupném na následujícím odkazu: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SK

6.4 Více informací o alternativním řešení sporů je dostupných i na webovém sídle České obchodní inspekce na následujícím odkazu: https://www.soi.sk/sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi

 

Článok VII

Záverečné ustanovenia

7.1 Tento Reklamační řád je platný od 01.04.2021.

 

Reklamačný formulár 102,3 KB

Poprvé na svx.cz? Zaregistrujte se a máte přehled o aktuálních novinkách a akcích.

Sledujte náš YouTube kanál

Přejít na SVX kanál