[email protected]
+421907 778 007
Po – Pá: 8:00 – 15:30
0
0,00 CZK

Wolf Montážní pěna na sloupky 700

Montážní pěna - rychlá, snadná a snadná montáž sloupků. Zobrazit více

Montážní pěna na sloupky 700
Montážní pěna na sloupky 700
Montážní pěna na sloupky 700
Fotografie jsou ilustrační
Výrobce Wolf
569,37 CZKSleva -30 %
399,45 CZK / ks
s DPH (21.0%)
330,12 CZK bez DPH
 • Nabídka pro větší množství

Záruka 24 měsíců Kód: wkr0700

Montážní pěna na sloupky 700

399,45 CZK

Montážní pěna na sloupky 700

Montážní hmota na sloupky, zaručuje rychlou a jednoduchou montáž.


PROMO VIDEO:

https://www.youtube.com/watch?v=nqdLKIVSrNU


Výhody:

 • Vyvrtání menší díry oproti betonu.
 • Hmota je oproti betonu lehká a malá.
 • Na místě montáže nemusí být zaveden elektrický proud na míchačku či míchadlo a nemusí být přítomna ani voda na míchání betonu.

Použití:

 • Vyvrtejte díru s potřebným průměrem a hloubkou.
 • Sloupek zajistěte do správné polohy.
 • Trhnutím obou konců sáčku od sebe, odstraníte izolační sponu uprostřed, která odděluje obě složky.
 • Cca. 20 sekund promíchejte obě složky důsledným tažením sáčku o neostrý předmět (např. o stehno nebo sloupek) z jedné strany na druhou. POZOR! Proces míchání nesmí přesáhnout 30 sekund.
 • Odstraňte nebo odstřihněte roh sáčku na určeném místě.
 • Vlijte montážní hmotu do připraveného otvoru s již zafixovaným sloupkem a dbejte, aby se hmota rovnoměrně rozlila na všechny strany.
 • Počkejte 5 minut přidržením sloupku tak, aby se nehýbal.
 • Odřízněte přebytečnou hmotu, která expandovala nad úroveň zeminy.
 • Po cca. 20 minutách (uvedený čas je orientační a závisí na teplotě a vlhkosti okolního prostředí) lze instalovat další komponenty.

Bezpečnost:

 • Dráždí oči, kůži a dýchací orgány.
 • Vdechnutí plynů může způsobit alergii.
 • Zajistěte dostatečné větrání
 • Uchovávejte mimo dosah dětí!
 • V případě kontaktu s očima - vypláchněte důkladně vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.

Nejzávažnější nepříznivé účinky na lidské zdraví:


 • Zdraví škodlivý při vdechování. Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. Způsobuje vážné podráždění očí. Může způsobit podráždění dýchacích cest. Dráždí kůži. Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Podezření na vyvolání rakoviny. Může poškodit kojence prostřednictvím mateřského mléka.
 • Osoby s přecitlivělostí dýchacích cest (např. astma, chronická bronchitida) nesmí přijít do kontaktu s produktem. Symptomy se mohou při přeexponování projevit u dýchacích cest i ještě po několika hodinách. Prach, páry a aerosoly ohrožují hlavně dýchací cesty.

Nejzávažnější nepříznivé účinky na životní prostředí:


 • Může vyvolat dlouhodobé škodlivé účinky pro vodní organismy.

Popis první pomoci:


 • Projeví-li se zdravotní problémy nebo v případě pochybností uvědomte lékaře a poskytněte mu informace z tohoto bezpečnostního listu. Při bezvědomí umístěte postiženého do stabilizované polohy na boku s mírně zakloněnou hlavou.
 • V případě nadýchání: přerušte expozici, postiženého přemístěte ze zamořeného prostředí na vzduch, zajistěte tělesný a duševní klid. Nenechte postiženého nachladit. Pokud má dýchací potíže, vyhledejte lékařskou pomoc.
 • V případě zasažení očí: odstraňte kontaktní čočky, pokud je postižený používá. Okamžitě vyplachujte čistou (pokud možno vláhou) tekoucí vodou minimálně po dobu 15 minut při široce otevřených víčkách, zejména oblasti pod víčky; konzultujte s lékařem, zvláště pokud přetrvává bolest, nebo zarudnutí očí.
 • V případě zasažení kůže: postiženému svlékněte kontaminovaný oděv, postižené místo omyjte velkým množstvím vody a mýdlem a dobře opláchněte. Při známkách silného podráždění (zarudnutí pokožky) nebo jsou-li známky poškození pokožky, vyhledejte lékaře.
 • V případě požití: nepředpokládá se. Jedná se o aerosolový rozprašovač. Postiženého uklidněte a umístěte v teple. Bezodkladně vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte etiketu (štítek) výrobku nebo tento bezpečnostní list. Nejdůležitější příznaky a účinky, akutní i opožděné. Při inhalaci může dojít u citlivých jedinců k dráždění sliznic dýchacích cest. Místní může dráždit kůži (zarudnutí, svědění). Kůži odmašťuje a vysušuje. Místní může dráždit oční spojivky (zarudnutí, pálení v očích, slzení) Může vyvolat podráždění zažívacího traktu doprovázené bolestmi břicha a nevolností; může se objevit i zvracení a průjem.
 • Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření - při obvyklém použití směsi není okamžitá lékařská pomoc nutná. Požaduje se pouze v případě, že se dostaví příznaky určitého stupně.

Výstražné slovo: Varování !Technické parametry

 • Variant
  700
Tabulka velikostí

Poprvé na svx.cz? Zaregistrujte se a máte přehled o aktuálních novinkách a akcích.

Sledujte náš YouTube kanál

Přejít na SVX kanál