[email protected]
+421907 778 007
Po – Pá: 8:00 – 15:30
0
0,00 CZK

Wolf Montážní lepidlo (PUR) pistolové - FIX SPEED 90S - 10 ks MEGA PACK

Profesionální pistolová montážní (PUR) pěna na sádrokarton a OSB desky. Zobrazit více

Montážní lepidlo (PUR) pistolové - FIX SPEED 90S - 10 ks MEGA PACK
Montážní lepidlo (PUR) pistolové - FIX SPEED 90S - 10 ks MEGA PACK
Montážní lepidlo (PUR) pistolové - FIX SPEED 90S - 10 ks MEGA PACK
Montážní lepidlo (PUR) pistolové - FIX SPEED 90S - 10 ks MEGA PACK
Montážní lepidlo (PUR) pistolové - FIX SPEED 90S - 10 ks MEGA PACK
Montážní lepidlo (PUR) pistolové - FIX SPEED 90S - 10 ks MEGA PACK
Montážní lepidlo (PUR) pistolové - FIX SPEED 90S - 10 ks MEGA PACK
Fotografie jsou ilustrační
Objem (ml)
750 ml
Výrobce Wolf
2 504,46 CZKSleva -30 %
1 743,61 CZK / ks
s DPH (21.0%)
1 441 CZK bez DPH
 • Nabídka pro větší množství

Záruka 24 měsíců Kód: wpu1202set EAN: 8586023853226

Montážní lepidlo (PUR) pistolové - FIX SPEED 90S - 10 ks MEGA PACK

1 743,61 CZK

Montážní pistolové lepidlo FIX SPEED 90S - 750ml - 10 ks MEGA PACK

Polyuretanové lepidlo s extrémně rychlou fixací a nízkou expanzí. Velmi ekonomické, šetří čas a peníze. Počáteční vazba po 90 sekundách. Určeno pro lepení sádrokartonových a OSB desek, parapetů a schodů.


 • Jednoduchá aplikace.

CENA ZA 10 ks !


Při objednávce ZDARMA:

1 - čistič na pur pěny - 500ml

2 - pistole na pur pěny

3 - pracovní rukavice velikost 9

4 - univerzální ulamovací nožík


Použitelné na materiály:

 • Sádrokarton
 • OSB desky
 • Schody

Aplikační podmínky:

 • Pěna se aplikuje pomocí speciální pěnové pistole.
 • Vhodná teplota je mezi + 5 ° C do + 35 ° C.
 • Teplota nádoby by se měla pohybovat od + 5 ° C do + 25 ° C; nejlepší výsledky při teplotě nádoby + 20 ° C.
 • Dobře spojuje povrchy zbavené prachu, mastnoty, zbytků sádry nebo štuku atd. a materiály jako je beton, cihly a sádra.
 • Povrch se zatuhnutí lepidlem může být barvený.

Bezpečnost:

 • Nádoby musí být skladovány a přepravovány ve svislé poloze.
 • Skladujte na chladném a suchém místě při teplotách + 5 ° C do + 25 ° C.
 • Aerosolové nádoby nesmějí být skladovány při teplotách nad + 50 ° C a na přímém slunečním záření nebo při zdrojích tepla.

Návod:

 • Očistěte povrch od prachu, mastnoty a drobných nečistot.
 • Doporučujeme navlhčit podklad pro lepší přilnutí lepidla.
 • Připevněte nádobu na aplikační pistoli a důkladně protřepejte cca. 40x.
 • Na sádrokartonové a OSB desky aplikujte pás lepidla po obvodu desky 5cm od okrajů a další pás aplikujte hadovitě přes střed desky.
 • Pás lepidla by měl být 2-3cm široký.
 • Při lepení parapet, schodových stupnic a podstupnic aplikujte minimálně 2 paralelní pásy lepidla na podklad.
 • Kolem stupnice nebe podstupnice zachovejte 5cm okraje.
 • U všech uvedených aplikacích počkejte po nanesení lepidla 90 sekund a pak spojte prvky k sobě.
 • Pozici lepených prvků lze opravit do 2 minut.

Nejzávažnější nepříznivé fyzikálně-chemické účinky:

 • Aerosolové dózy jsou pod stálým tlakem! Chraňte je před přímým slunečním zářením a nevystavujte teplotám nad 50 °C. V kontaktu se vzduchem může dojít k tvorbě výbušných směsí.

Nejzávažnější nepříznivé účinky na lidské zdraví:

 • Zdraví škodlivý při vdechování. Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. Způsobuje vážné podráždění očí. Může způsobit podráždění dýchacích cest. Dráždí kůži. Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Podezření na vyvolání rakoviny. Může poškodit kojence prostřednictvím mateřského mléka.
 • Osoby s přecitlivělostí dýchacích cest (např. astma, chronická bronchitida) nesmí přijít do kontaktu s produktem. Symptomy se mohou při přeexponování projevit u dýchacích cest i ještě po několika hodinách. Prach, páry a aerosoly ohrožují hlavně dýchací cesty.

Nejzávažnější nepříznivé účinky na životní prostředí:

 • Může vyvolat dlouhodobé škodlivé účinky pro vodní organismy.

Popis první pomoci:

 • Projeví-li se zdravotní problémy nebo v případě pochybností uvědomte lékaře a poskytněte mu informace z tohoto bezpečnostního listu. Při bezvědomí umístěte postiženého do stabilizované polohy na boku s mírně zakloněnou hlavou.
 • V případě nadýchání: přerušte expozici, postiženého přemístěte ze zamořeného prostředí na vzduch, zajistěte tělesný a duševní klid. Nenechte postiženého nachladit. Pokud má dýchací potíže, vyhledejte lékařskou pomoc.
 • V případě zasažení očí: odstraňte kontaktní čočky, pokud je postižený používá. Okamžitě vyplachujte čistou (pokud možno vláhou) tekoucí vodou minimálně po dobu 15 minut při široce otevřených víčkách, zejména oblasti pod víčky; konzultujte s lékařem, zvláště pokud přetrvává bolest, nebo zarudnutí očí.
 • V případě zasažení kůže: postiženému svlékněte kontaminovaný oděv, postižené místo omyjte velkým množstvím vody a mýdlem a dobře opláchněte. Při známkách silného podráždění (zarudnutí pokožky) nebo jsou-li známky poškození pokožky, vyhledejte lékaře.
 • V případě požití: nepředpokládá se. Jedná se o aerosolový rozprašovač. Postiženého uklidněte a umístěte v teple. Bezodkladně vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte etiketu (štítek) výrobku nebo tento bezpečnostní list. Nejdůležitější příznaky a účinky, akutní i opožděné. Při inhalaci může dojít u citlivých jedinců k dráždění sliznic dýchacích cest. Místní může dráždit kůži (zarudnutí, svědění). Kůži odmašťuje a vysušuje. Místní může dráždit oční spojivky (zarudnutí, pálení v očích, slzení) Může vyvolat podráždění zažívacího traktu doprovázené bolestmi břicha a nevolností; může se objevit i zvracení a průjem.
 • Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření - při obvyklém použití směsi není okamžitá lékařská pomoc nutná. Požaduje se pouze v případě, že se dostaví příznaky určitého stupně.

Vhodná hasiva:

 • Oxid uhličitý (CO2), víceúčelové prášky, písek, zemina

Výstražné slovo: Nebezpečné !


Ghs011002aGhs011008aGhs011007a

Technické parametry

 • Objem (ml)
  750 ml
 • Typ látky
  Montážní, lepící pěna
 • Variant
  750 ml - 10 ks

Poprvé na svx.cz? Zaregistrujte se a máte přehled o aktuálních novinkách a akcích.

Sledujte náš YouTube kanál

Přejít na SVX kanál