svx@svx.cz
+421907 778 007
Po – Pá: 8:00 – 15:30
0
0,00 CZK

Napište co hledáte

MASTERsil MULTIPLEX Tablet MINI 20g 500g

Bazénová chemie udržuje vodu čistou a bezpečnou pro koupání pomocí regulace pH, obsahu chlóru a dalších chemikálií. Zobrazit více

MULTIPLEX Tablet MINI 20g 500g
MULTIPLEX Tablet MINI 20g 500g

Fotografie jsou ilustrační

Výrobce MASTERsil
234,91 CZKSleva -15 %
199,41 CZK / ks
s DPH (21.00%)
164,80 CZK bez DPH
 • Nabídka pro větší množství

Záruka 24 měsíců Kód: ms31108922 EAN: 8595169224289

MULTIPLEX Tablet MINI 20g 500g

199,41 CZK

MULTIPLEX Tablet MINI 20g 500g

Bazénová chemie udržuje vodu čistou a bezpečnou pro koupání pomocí regulace pH, obsahu chlóru a dalších chemikálií.

 

Charakteristika:

Přípravek MASTERsil Multiplex tablet mini jsou 20g pomalu rozpustné tablety určené k všestranné péči o vodu v bazénu po celou sezónu. V každé tabletě je vedle vysoce účinného chloračního prostředku obsažen také algicid, vločkovač a stabilizátor chlóru což dodává tomuto výrobku mnohostranné účinky. Tablety mají baktericidní, fungicidní, virucidní a algicidní účinky. Likvidují bakterie, kvasinky, plísně, viry a řasy. Obsažený vločkovač napomáhá filtrovat i velmi jemně roztýlené nečistoty a stabilizátor chlóru napomáhá snížení chlórového zápachu nad hladinou.

Návod k použití:

Po prvním napuštění bazénu proveďte počáteční ošetření bazénové vody přípravky MASTERsil Chlór start nebo šok, stabilizujte hodnotu pH v rozmezí 7,0-7,04 pomocí přípravků MASTERsil ph minus nebo plus. Potom lze přejít na pravidelnou údržbu vody pomocí MULTIplex a Tablet MINI.

 

Dávkování:

Při teplotě vody nepřesahující 25°C dávkujte 1 tabletu na cca 1m³ vody, dle teploty každých 5-7dní. Pro dosažení hygienicky nezávadné a průzračně čisté vody je nutno udržovat obsah aktivního chloru v rozmezí 0,3-0,5mg/l a hodnotu pH v rozmezí 7,0-7,4. Průběžně tyto hodnoty kontrolujte zejména po delší odstávce bazénu. V případě, že hodnota chloru je vyšší než 0,5mg/l bazén nepoužívejte a vyčkejte na samovolné snížení obsahu chloru. Tablety vložte do plováku nebo do skimmeru při zapnutém filtračním zařízení. NIKDY nevhazujte samotné tablety do bazénu.

Dodavatel neručí za škody způsobené nesprávným nakládáním s přípravkem. Nevypouštějte vodu ošetřenou tímto přípravkem do přírodních vodních zdrojů a toků. Vypouštění do kanalizaci konzultujte s jejím správcem.

 

Skladovanie:

Přípravek skladujte v uzavřených originálních obalech, v suchu a chladu, v dobře větraných místech, mimo zdroj tepla a otevřeného ohně odděleně od hořlavých látek a kyselin, oxidačních materiálů, odděleně od potravin, nápojů a krmiv.

V letním období neskladujte přípravek po delší dobu na nevětraném místě. Neskladujte při teplotě nad 25°C při vyšší teplotě může vést k rychlému rozkladu, vývoji chlorového plynu a tepla dostatečného k zapálení hořlavých materiálů.

 

Obsah účinné látky:

Kyselina trichlórizokyanurová /Symklozén (87-90-1)840g/kg.

 

Údaje pro dekontaminaci:

V případě rozsypání tablety smeťte, zabraňte prašnosti, případně řádně odsajte a umístěte do vhodné nádoby na odpad. Po spotřebování přípravku obal opakovaně nepoužívejte.

 

První pomoc:

 • Při vdechování: okamžitě přerušte expozici dopravte postiženého na čerstvý vzduch.
 • Při styku s kůží: Umyjte postižené místo velkým množstvím vody.
 • Při zasažení očí: ihned vyplachujte proudem tekoucí vody, rozevřete oční víčka pokud má postižený koktaktní čočky okamžitě je vyjměte.
 • Při požití: nevyvolávejte zvracení, vypláchněte ústa vodou a zajistěte lékařskou pomoc.

Výstražné upozornění:

 • H272 může přispět k rozvoji požáru oxidační činidlo.
 • H302 škodlivý při požití.
 • H319 způsobuje vážné podráždění očí.
 • H335 může způsobit podráždění dýchacích cest.
 • H410 velmi toxický pro vodní organismy.

Bezpečnostní upozornění:

 • P102 uchovávejte mimo dosah dětí.
 • P261 zabraňte vdechování prachu.
 • P270 při používání výrobku nejezte, nepijte a nekuřte.
 • P273 zabraňte uvolnění do životního prostředí.
 • P312 při zdravotních problémech volejte NÁRODNÍ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM.
 • P501 odstraňte obsah/obal v souladu se zákonem o odpadech.
 • EUH 206 POZOR! nepoužívejte spolu s jinými výrobky, mohou uvolňovat nebezpečné plyny (chlor).

Spotřebujte do data uvedeného na obalu.

 

UPOZORNĚNÍ:

Nebezpečné látky: Kyselina trichlorisokyanurová, pentahydrát síranu měďnatého, síran hlinitý anhydrát.