[email protected]
+421907 778 007
Po – Pá: 8:00 – 15:30
0
0,00 CZK

Napište co hledáte

MASTERsil Chlór start 1kg

Bazénová chemie udržuje vodu čistou a bezpečnou pro koupání pomocí regulace pH, obsahu chlóru a dalších chemikálií. Zobrazit více

Chlór start 1kg

Fotografie jsou ilustrační

Výrobce MASTERsil
213,99 CZK / ks
s DPH (21.00%)
176,85 CZK bez DPH
 • Nabídka pro větší množství

Záruka 24 měsíců Kód: ms31100422 EAN: 8595169214259

Chlór start 1kg

213,99 CZK

Chlór štart 1kg

Bazénová chemie udržuje vodu čistou a bezpečnou pro koupání pomocí regulace pH, obsahu chlóru a dalších chemikálií.

 

Charakteristika:

MASTERsil chlor start je sypký granulát určený pro první ošetření bazénové vody po zimním období. Přípravek způsobí rychlou dezinfekci bazénové vody, má baktericidní a algicidní účinky. Likviduje bakterie a vodní řasy. Vzhledem k rychlému úbytku přebytečného chlóru je možné se po ošetření vody brzy koupat.

Návod k použití:

Dávkování 20g na 1m³ vody v bazénu. Pravidelně kontrolujte hodnoty pH a chlóru. Pro dosažení čisté a průzračné vody je třeba udržovat pH na hodnotách 7,0-7,4 a obsah aktivního chloru v rozmezí 0,3-0,5 mg/l. Při poklesu hodnoty chloru pod 0,3mg/l je nutno jeho množství zvýšit. Množství přípravku podle objemu vody v bazénu rozpustíte v nádobě s vodou a poté při zapnutém filtračním zařízení přilévejte do bazénové vody. Přípravek lze pomalu sypat i přímo do skimmeru tak aby byl pomalu absorbován, granulát se nesmí ve sběrači hromadit.

Než dojde k důkladnému promíchání přípravku, je vhodné vyloučit přítomnost osob v bazénu! Po aplikaci a úplném rozpuštění odměřeného množství přípravku opět zkontrolujte hodnotu chlóru. Pokud dojde k předávkování chloru a naměřená hodnota je vyšší než 0,5mg/l přestaňte bazén používat a vyčkejte na samovolný pokles hodnoty chloru.

 

Skladování:

Přípravek skladujte v uzavřených originálních obalech v suchu a chladu odděleně od hořlavých látek a kyselin, oxidačních materiálů, odděleně od potravin, nápojů a krmiv. Neskladujte přípravek delší dobu na nevětraném místě a tepla dostatečného k zapálení hořlavých materiálů.

 

Údaje pro dekontaminaci:

V případě rozsypání granulát smeťte zabraňte prašnosti, případně důkladně odsajte a umístěte do vhodné nádoby na odpad. Po spotřebování přípravku obal opakovaně nepoužívejte.

 

První pomoc:

 • Při vdechování: okamžitě přerušte expozici, dopravte postiženého na čerstvý vzduch.
 • Při styku s kůží: omyjte postižené místo velkým množstvím vody.
 • Při zasažení očí: inheď vypláchněte proudem tekoucí vody, rozevřete oční víčka pokud má postižený čočky okamžitě je vyjměte.
 • Při požití: nevyvolávejte zvracení, vypláchněte ústa vodou a zajistěte lékařskou pomoc.

Výstražná upozornění:

 • H272 může přispět k rozvoji požáru.
 • H302 škodlivý při požití.
 • H319 způsobuje vážné poškození očí.
 • H335 může způsobit podráždění dýchacích cest.
 • H410 velmi toxický pro vodní organismy.

Bezpečnostní upozornění:

 • P102 uchovávejte mimo dosah dětí,
 • P210 Uchovávejte mimo dosah tepla, horkých povrchů a nekuřte.
 • P261 Zamezte vdechování prachu.
 • P270 Při používání výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.
 • P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
 • P312 Při zdravotních problémech volejte NÁRODNÍ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM.
 • P501 Odstraňte obsah/obal podle platných předpisů.
 • EUH 206 POZOR! Nepoužívejte spolu s jinými výrobky mohou uvolňovat nebezpečné plyny (chlor).

Spotřebujte do data uvedeného na obalu.

 

UPOZORNĚNÍ:

Dichlórizokyanurát sodný (Index 613-030-00-X,EC 220-767-7,CAS 2893-78-9)