[email protected]
+421907 778 007
Po – Pá: 8:00 – 15:30
0
0,00 CZK

Napište co hledáte

Wolf swiss quality Montážní lepidlo (PUR) pistolové - na Polystyren - 10 ks MEGA PACK 750ml

Profesionální pistolová montážní (PUR) pěna na POLYSTYREN. Zobrazit více

Montážní lepidlo (PUR) pistolové - na Polystyren - 10 ks MEGA PACK 750ml
Montážní lepidlo (PUR) pistolové - na Polystyren - 10 ks MEGA PACK 750ml
Montážní lepidlo (PUR) pistolové - na Polystyren - 10 ks MEGA PACK 750ml
Montážní lepidlo (PUR) pistolové - na Polystyren - 10 ks MEGA PACK 750ml
Montážní lepidlo (PUR) pistolové - na Polystyren - 10 ks MEGA PACK 750ml
Montážní lepidlo (PUR) pistolové - na Polystyren - 10 ks MEGA PACK 750ml
Montážní lepidlo (PUR) pistolové - na Polystyren - 10 ks MEGA PACK 750ml
Montážní lepidlo (PUR) pistolové - na Polystyren - 10 ks MEGA PACK 750ml
Montážní lepidlo (PUR) pistolové - na Polystyren - 10 ks MEGA PACK 750ml
Montážní lepidlo (PUR) pistolové - na Polystyren - 10 ks MEGA PACK 750ml

Fotografie jsou ilustrační

Objem (ml)
750 ml
2 504,46 CZKSleva -30 %
1 743,61 CZK / ks
s DPH (21.00%)
1 441 CZK bez DPH
 • Nabídka pro větší množství

Záruka 24 měsíců Kód: wpu1201set EAN: 8586023853219

Montážní lepidlo (PUR) pistolové - na Polystyren - 10 ks MEGA PACK 750ml

1 743,61 CZK

Montážní lepidlo - FIX express na polystyren - 750ml - 10 ks MEGA PACK

Vytvrzená pěna je dobrou tepelnou a zvukovou izolací, má silné adhezivní vlastnosti. Dobře přilne k většině stavebních materiálů s výjimkou teflonu, polyetylénu a silikonových povrchů. Vytvrzená pěna je citlivá na UV záření a přímé sluneční světlo.

 

 • Vydatnost - 8 až 12m2.

CENA ZA 10 ks !

 

Při objednávce ZDARMA:

1 - čistič na pur pěny - 500ml

2 - pistole na pur pěny

3 - pracovní rukavice velikost 9

4 - univerzální ulamovací nožík

 

Použití / Aplikace:

 • Používá se k instalaci izolačních desek z polystyrénové pěny (známé také jako EPS nebo XPS) na fasády a základy nových staveb stejně jako na izolaci starších budov.
 • Na instalaci a izolaci střešních krytin, upevnění a instalaci trubek.
 • Ujistěte se, že nádoba před použitím má vhodnou teplotu (+ 20 °C).
 • Po spojení nádoby s pěnovou pistolí obsah nádoby promíchejte.
 • Aplikujte pěnové lepidlo na izolační desku po jejím obvodu (3-4cm od okraje).
 • Počkejte asi 2 minuty po aplikaci pěnového lepidla, potom přitlačte desku ke stěně.
 • Povrch přiložené polystyrénové desky může být ještě cca 8 minut od upevnění vyrovnáván.
 • Použijte instalační úchytky při práci na balkónových stropech a dlouhých prazích.

Bezpečnost:

 • Nádoby musí být skladovány a přepravovány ve svislé poloze.
 • Skladujte na chladném a suchém místě při teplotách + 5 °C do + 25 °C.
 • Aerosolové nádoby nesmějí být skladovány při teplotách nad + 50 °C a na přímém slunečním světle nebo při zdrojích tepla.

Nejzávažnější nepříznivé fyzikálně-chemické účinky:

 • Aerosolové dózy jsou pod stálým tlakem! Chraňte je před přímým slunečním zářením a nevystavujte teplotám nad 50 °C. V kontaktu se vzduchem může dojít k tvorbě výbušných směsí.

Nejzávažnější nepříznivé účinky na lidské zdraví:

 • Zdraví škodlivý při vdechování. Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. Způsobuje vážné podráždění očí. Může způsobit podráždění dýchacích cest. Dráždí kůži. Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Podezření na vyvolání rakoviny. Může poškodit kojence prostřednictvím mateřského mléka.
 • Osoby s přecitlivělostí dýchacích cest (např. astma, chronická bronchitida) nesmí přijít do kontaktu s produktem. Symptomy se mohou při přeexponování projevit u dýchacích cest i ještě po několika hodinách. Prach, páry a aerosoly ohrožují hlavně dýchací cesty.

Nejzávažnější nepříznivé účinky na životní prostředí:

 • Může vyvolat dlouhodobé škodlivé účinky pro vodní organismy.

Popis první pomoci:

 • Projeví-li se zdravotní problémy nebo v případě pochybností uvědomte lékaře a poskytněte mu informace z tohoto bezpečnostního listu. Při bezvědomí umístěte postiženého do stabilizované polohy na boku s mírně zakloněnou hlavou.
 • V případě nadýchání: přerušte expozici, postiženého přemístěte ze zamořeného prostředí na vzduch, zajistěte tělesný a duševní klid. Nenechte postiženého nachladit. Pokud má dýchací potíže, vyhledejte lékařskou pomoc.
 • V případě zasažení očí: odstraňte kontaktní čočky, pokud je postižený používá. Okamžitě vyplachujte čistou (pokud možno vláhou) tekoucí vodou minimálně po dobu 15 minut při široce otevřených víčkách, zejména oblasti pod víčky; konzultujte s lékařem, zvláště pokud přetrvává bolest, nebo zarudnutí očí.
 • V případě zasažení kůže: postiženému svlékněte kontaminovaný oděv, postižené místo omyjte velkým množstvím vody a mýdlem a dobře opláchněte. Při známkách silného podráždění (zarudnutí pokožky) nebo jsou-li známky poškození pokožky, vyhledejte lékaře.
 • V případě požití: nepředpokládá se. Jedná se o aerosolový rozprašovač. Postiženého uklidněte a umístěte v teple. Bezodkladně vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte etiketu (štítek) výrobku nebo tento bezpečnostní list. Nejdůležitější příznaky a účinky, akutní i opožděné. Při inhalaci může dojít u citlivých jedinců k dráždění sliznic dýchacích cest. Místní může dráždit kůži (zarudnutí, svědění). Kůži odmašťuje a vysušuje. Místní může dráždit oční spojivky (zarudnutí, pálení v očích, slzení) Může vyvolat podráždění zažívacího traktu doprovázené bolestmi břicha a nevolností; může se objevit i zvracení a průjem.
 • Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření - při obvyklém použití směsi není okamžitá lékařská pomoc nutná. Požaduje se pouze v případě, že se dostaví příznaky určitého stupně.

Vhodná hasiva:

 • Oxid uhličitý (CO2), víceúčelové prášky, písek, zemina

Výstražné slovo: Nebezpečné !

 

Ghs011002aGhs011008aGhs011007a

Technické parametry

 • Objem (ml)
  750 ml
 • Typ látky
  Lepidlo na polystyrén
 • Variant
  750 ml - 10 ks

Poprvé na svx.cz? Zaregistrujte se a máte přehled o aktuálních novinkách a akcích.

Sledujte náš YouTube kanál

Přejít na SVX kanál