[email protected]
+421907 778 007
Po – Pá: 8:00 – 15:30
0
0,00 CZK

Fischer Akrylátový tmel Bílý

Akrylátový tmel Bílý Zobrazit více

Akrylátový tmel Bílý
Fotografie jsou ilustrační
Objem (ml)
310 ml
Použití
Akryl
Výrobce Fischer
79,39 CZK / ks
s DPH (21.0%)
65,61 CZK bez DPH
 • Nabídka pro větší množství

Záruka 24 měsíců Kód: 525022 EAN: 5901157642974

Akrylátový tmel Bílý

79,39 CZK

Akrylátový tmel Bílý - 310 ml

Akrylátový tmel pro vyplňování vnitřních spár.


Výhody:

 • Dobrá přilnavost ke savým podkladem zaručuje spolehlivé utěsnění a tím umožňuje spolehlivé a ekonomické zpracování.
 • Možnost přelakování a omítnutí zaručuje dobrou přilnavost pro běžně dostupné nátěrové hmoty / omítky k těsnícímu tmelu a díky tomu zaručuje spolehlivou finalizaci.
 • Akrylátový těsnící tmel na vodní bázi je pachově neutrální díky tomu je obzvláště vhodný pro zpracování v uzavřených prostorech.

Hlavní funkce:

 • Pružně-plastický.
 • Nízká úroveň zápachu.
 • Je možné natírat a omítat.

Aplikace:

 • Trhliny ve zdivu a jiných plných stavebních materiálech v interiéru.
 • Styčné spáry s malým posunem.
 • Spáry okenních parapetů.
 • Styčné spáry v interiéru mezi okny, dveřmi, schodištěm, stropem a stěnami.

Stavební meteriály:

 • beton
 • eloxování
 • sádra
 • sádrokarton
 • dřevo
 • H-PVC
 • vápenopískové cihly
 • plné lícové cihly Klinker
 • zdivo
 • pórobeton
 • omítka
 • cihly

Princip funkce / montáž:

 • Chemická báze: 1 složkový disperzní akrylát
 • Elasto-plastický
 • Bez zápachu
 • Doba zpracovatelnosti: cca 20 minut
 • Teplota při zpracování: + 5 °C až + 40 °C
 • Tepelná odolnost: -20 °C až + 75 °C
 • Nemá korozní účinky
 • Kompatibilní s nátěrovými hmotami
 • Lze přetírat / omítat
 • V obalu chráněné před mrazem
 • Neobsahuje silikon, MDI a rozpouštědla

Klasifikace podle nařízení (ES) č.1272/2008 (CLP):

 • Tato směs není klasifikována jako nebezpečná. Výrobek obsahuje složku s klasifikací Asp. Tox. 1, H304: Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. Tato klasifikace však není u výrobku uvedena, protože směs je distribuována jako tmel (pastovité skupenství) a její požití s vniknutím do dýchacích cest je vzhledem k její viskozitě vyloučeno.

Popis první pomoci:

 • Při vdechování: přerušit práci. Postiženého vyvést na čerstvý vzduch, udržovat v klidu a v teple.
 • Při styku s kůží: odložit kontaminovaný oděv a obuv. Zasaženou kůži omýt vodou a mýdlem.
 • Při zasažení očí: jsou-li nasazeny kontaktní čočky, opatrně je vyjmout a začít vyplachovat čistou vodou, zasažené oko široce otevřené, od vnitřního koutku k vnějšímu a také pod víčky po dobu min.15 minut. Při přetrvávání potíží vyhledat lékařskou pomoc.
 • Při požití: vypláchnout ústa vodou. Nevyvolávat zvracení. Nikdy nepodávat nic ústy osobě v bezvědomí, nebo má-li křeče.
 • Ochrana poskytovatelů první pomoci: při poskytování první pomoci je nutné zajistit především bezpečnost zachraňujícího i zachraňovaného.

Bezpečnostní pokyny:

 • Dýchací cesty: není třeba.
 • Ruce: ochranné pracovní rukavice. Výběr rukavic přizpůsobit době použití, jejich odolnosti výrobku otestováním. Poškozené rukavice vyměnit.
 • Oči: ochranné brýle s bočními štítky nebo obličejový štít.
 • Pokožka: pracovní oděv.
 • Tepelné nebezpečí: není.
 • Omezování životního prostředí: zamezit zbytečným únikům do životního prostředí.


Technické parametry

 • Objem (ml)
  310 ml
 • Druh
  Tmel
 • Barevný odstín
  Bílý
 • Použití
  Akryl
 • Variant
  310ml

Poprvé na svx.cz? Zaregistrujte se a máte přehled o aktuálních novinkách a akcích.

Sledujte náš YouTube kanál

Přejít na SVX kanál